Монтажа и транспорт

/Монтажа и транспорт
Монтажа и транспорт 2017-10-30T14:01:18+01:00

Монтажа на шахта

Поставување на шахта

ПЕ и ПП шахти мора да бидат поставени на песочна подлога која треба да биде тврда и да се користи материјал кој одговара за странично полнење или набивање. Сепарираниот материјал може да биде со димензии до 32 mm и дробен материјал со големина до 16 mm. Подлогата треба да биде направена во слоеви од 15 до 20 cm и набиена до 97% според Проктер. Во случај на присуство на подземни води, подлогата треба да биде 30 cm изработена од бетон MБ15. Поради лесната тежина на шахтата можна е мануелна (рачна) монтажа, а доколку се монтира машински со врзување на конуп дозволено е само околу днотто, базата на шахтата или за отоворите кои се наменети за тоа.

Набивање околу шахта

За набивање се користи истиот материјал од подлогата од песок, а набиениот материјал треба да биде во слоеви од  30 cm максимум до 97% според Проктер и по 50 cm во ширина околу шахтата. Исполнувањето околу шахтата и под неа важно е да бидат според Проктер, за да се спречи било каква можна деформација и искривување на шахтата.

Поставување на бетонски прстен

Во случај на тежок сообраќај потребно е на капакот да му се постави бетонски прстен. Овој бетонски прстен не смее да биде во допир со капакот на шахтата празниот простор над капакот и бетонскиот прстен треба да биде 40 mm, а помеѓу капакот и прстенот се поставува гумица. Кпакот треба да навлезе во бетонскиот прсте 50 mm. На овој начин статичкото и динамичкото оптеретување нема да биде пренесено на телото на шахтата туку на набиениот песок и подлогата околу шахтата. Бетонскиот прстен не е потребен во случај на инсталација каде што нема сообраќај и може да се користи директно полиетиленски поклопец B 125.

Инструкции за складирање и транспорт

  1. При складирање и транспорт на компонентите на шахтите треба да се постапува така да не се дозволи точкасто оптеретување, односно во ниту еден случај да не се складираат врз остри и шилести предмети.
  2. Шахтите треба да се истовараат од камион со помош на вилушкари, со помош на каиши, од камион до површината на земјата без фрлање од висина.
  3. При разместување, преместување да не се влечат по остри ивици или остри предмети.
  4. Висината на складрање зависи секако од геометријата на сегментите кои ќе се складираат, но не се препорачуваат висини на складирање повисоки од 2.5 m.
  5. Производите може да се складираат на отворено ззатоа што имаат УВ заштита. Кај период на складирање повеќе од две години, препорачливо е да се заштитат о директни изложувања високо сончево зрачење.
  6. Смрзнувањето не претставува проблем за компонентите на шахтите затоа што полиетиленот и полипропиленот се стабилни до -35º C. Единствено може да дојде до намалување на еластичносата на гумените заптивни прстени, што може да дојде до потешкотии при монтажа.
  7. Производите треба да се чуваат од контакт со органски растворувачи и директно дејство на пламен.
  8. Модулните шахти се доставуваат во комплет.
  9. Секој дел од шахтата има свој идентификациски број.