Примена

/Примена
Примена 2017-11-06T12:17:00+01:00

Шахтите благодарение на своите каректеристики имаат голема наменска примена и тоа во:

 • Санитарни канализациски ситеми
 • Депонии
 • Хемиски постројки
 • Санации на дотраени канализациски системи
 • Водомерни ситеми

Шахтите обично се позиционирани на:

 • Почетокот на каналот
 • При промена на димензиите на каналот
 • Каде каналот го менува правецот
 • При промена на должинскиот пад на каналот

Стандарди

 • EN 13598-1 Пластични непритисочни цевовдни системи, подземна дренажа и канализација. PVC-U, PP и PE. Спецификација за помошни делови вклучувајќи плитки инспекциони комори.
 • EN 13598-2 Пластични непритисочни цевовдни системи, подземна дренажа и канализација. PVC-U, PP и PE. Спецификација за шахти и инспекциски комори во сообраќајна околина и длабоки подземни инсталациии
 • EN 476 Општи барања за компонентите употребени во дренажа и канализација.
 • EN 14982 Определување на класа на нестисливост.
 • EN 14802 Определување на отпорност при сообраќајни и други надворешни оптоварувања.
 • DIN 4124 Ископи и ровови, откопи, ширина на работниот простор, потпори.
 • EN 1610 Конструкција и тестирање на дренажа и канализација.